Nord Konstkonsult

Varför anlita nord som konstkonsult

Vackra miljöer och hållbarhet är sammanlänkade, platser som vi  längtar till och är stolta över vill vi också ta hand om. Genom att integrera konst med en rumslig gestaltning vill vi lyfta platsen, byggnaden, rummet och skapa mervärden. Konst kompletterar och tillför eller tydligör andra värden som sinnlighet, närvaro och humanism. Att anlita nord som konstkonsult betyder att du kvalitetssäkrar med våran konstkompetens och vår insikt i arkitektur processen. Vi tar fram analyser och genomarbetade underlag för att du ska ta enkla och tydliga beslut gällande konst i ditt projekt.   

bilden visar konstnär Anna Svensson och byggnadsanknutet konstverk till Brantingsskolan Uppsala

 

Det här kan vi och lite till

Förstudier i tidiga skeden och planering av konst i samband med byggnadsprojekt eller utvecklingsområden

Dialogarbete , förundersökningar och analyser 

Processledning byggnadsanknutenkonst enligt LOU

Framtagning av konstprogram och riktlinjer för större områden eller byggnader

Urvalsarbete gällande konst och konstnärer till specifika uppdrag 

Framtagning av konstkollektioner utifrån koncept, arkitektur och verksamhet

Rådgivning i samband med inköp av konst, upphängning av konst. 

Konstnärliga pedagogiska workshops med barn och unga

 

Projekt

Ulricehamns kommun – Cykelstråket

Beställare, Ulricehamns kommun

Förstudier, konstprogram och urvalsprocess

 

Tidigare fanns det tågförbindelserna som band ihop orterna omkring Ulricehamn. Tågen har sedan länge slutat att gå men kvar finns spår i form cykelvägar och gångbanor som anlagts på den tidigare banvallen. Vägarna är för många boende och besökare populära promenad och cykelstråk. På stråken uppstår alternativa färdvägar som på löper rakt ut i landskapet. Via banvallen kommer du nära naturlandskapet och kan nå annars otillgängliga platser. Överallt utmed stråken finns det spår av historia om samhällen, människor, byggnader och platser. Banvallen öppnar upp för en unik upplevelse som är tillgänglig för många och visar ett vackert utsnitt av den natur som karaktäriserar Ulricehamns kommun.

Ulricehamns kommun har fått möjlighet att uppföra offentligkonst längs med banvallen och de unika stråken. Nu planeras två unika konstnärliga gestaltningar, ett i Timmele och ett i Hökerum. Konstverken ska vara av identitetsskapande karaktär för Ulricehamns kommun och uttrycka något om platsen där de ska uppförs.

 

Enköpings kommun förskolor

Beställare: Enköpings kommun

Konstprogram, urvalsprocessm, projektledning.

Enköpings kommun bygger ett flertal förskolor och uppdraget är att ta fram konstprogram, urvalsprocess och projektledning från skiss till färdigt konstverk. Uppdragsbeskrivningar och konstprogram för respektive projekt med särskilt fokus på identitetsskapande konstverk där verksamheten och målgruppen är viktiga. De utvalda konstnärerna för uppdragen är Giovanna Aguirre och Lars Jonsson Skolsta, Niklas Mulari Ripan, Siri Carlén Storskogen.

Storvreta

Beställare: Uppsala kommun offentlig konst

Förstudie, planering tidiga skeden, konstprogram, urvalsarbete

Utfört: påbörjat 2021 – pågående

Uppsala kommun satsar på att bli Sveriges bästa landsbygd. För att visa på landsbygdens kvalitéer, skapa identitet och sammanhållning planeras också offentlig konst där. Nord har fått uppdraget att formulera konstprogram för Storvreta, utföra dialogarbete, skapa flertal olika gestaltningsuppdrag till konstnärer och projektleda hela processen till färdiga konstverk på plats.     

 

Brantingsskolan

Beställare: Uppsala kommun offentlig konst

Projektledning, konstkollektion, dialogarbete

Utfört: påbörjat 2020  Färdigställt 2022

Brantingsskolan i Uppsala genomgår en total renovering, merparten av skolan rivs och det byggs en ny skola på samma plats. Nord anlitas för uppdraget att projektleda den byggnadsanknutna konsten men även för att ta fram konstkollektion, ge förslag på konstinköp till skolan samt projektleda restaureringen av befintlig konst. Anna Svensson är utvald konstnär för det byggnadsanknutna gestaltningsuppdraget. Tre större invändiga skulpturer kommer koppla samman skolans interiör. Konstverken är av en tydlig identitetsskapande karaktär och ska med sin lekfullhet och livskraft inspirera eleverna.         

 

Linbackaskolan & Brotorpsskolan

 

Beställare: FALAB Fastigheter i Lindesberg

Förstudie, konstprogram, urvalsarbete

Utfört: påbörjat 2019  Färdigställt 2021

Lindbacka skolan är en ny högstadieskola i Lindesberg, Brotorpskolan ligger i anslutning  till Lindbackaskolan. Brotorpskolan får en tillbyggnad och renoveras. Nord är anlitad konstkonsult i projekten och är stöd i upphandling av konstnärer enligt LOU. Nord tar fram konstprogram och uppdragsbeskrivningar för ett flertal utsmyckningar. Efter en strukturerad urvalsprocess får konstnärerna, Astrid Krogh, Catrin Andersson och Monica Gora olika gestaltningsuppdrag. Skolan lyfter rörelse och idrott som en viktig del i en positiv och kreativ utveckling  i elevernas utveckling. Rörelse är något som Astrid Krogh tar vara på i hennes gestaltning av fasaderna. Astrid får arbeta i samråd med arkitekten och beställaren vilket resulterar i ett konstverk som samverkar med arkitekturen på ett spännande sätt.   

 

 

Björkhagaskolan

Beställare: FALAB Fastigheter i Lindesberg

Förstudie, konstprogram, urvalsarbete

Utfört: påbörjat 2018  Färdigställt 2020

Uppdraget omfattade utemiljöer vid utbyggnad och nybyggnad av Björkhagaskolans skolområde. Nord tog fram ett konstprogram och urvalsunderlag för den byggnadsanknutna konsten. Tre konstnärer fick skissuppdrag och fick presentera sina förslag för konstrådsgruppen. Johan Paalzow blev utvald konstnär med sitt gestaltningskoncept ”rymdträd”. Förslaget bestod av tre skulpturer som kopplade samman skolområdet och knöt ihop befintliga skolan med den nya skolan. Med konceptet rymdträd vill Johan stimulera fantasi och kreativitet och skapa platser för fantasifulla lekar och möten. Konstverken har en tydlig koppling mellan rymden, kosmos, natur och konst. Genom skulpturerna låter Johan barnen komma nära, interagera och möta en konstupplevelse på ett lekfullt sätt.

 

Plats:

 Beställare: Sveriges arktiekter, Örebro konsthall, Svensk Form

Projektansvarig, initiativtagare

Utfört: påbörjat 2017  pågående

Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Sveriges Arkitekter, nord konst & arktiektur, Svensk Form och Örebro konsthall. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. Nord är ansvarig projektledare för projektet och genomför spännande föreläsningar och samtal utifrån en dynamisk sammansättning av konstnärer, arkitekter och designers.

2017 Plats: Makt, Plats: Citizén Jane, Plats: (o)hälsosam arkitektur

2018 Plats: Barnens offentliga rum, Plats: VIsionen, Plats: mönsterstaden

2019 Plats: framtiden och staden, Plats: WOOD bygga för framtiden, Plats: WOOD hållbarhet + trä + stad, Plats: WOOD naturen som varumärke

 

 

WOOD

Beställare: Sveriges arkitekter, Örebro konsthall

Projektledning, producent

Utfört: påbörjat 2019  Färdigställt 2019

En utställning om träbyggnad och arkitektur i samarbete med Örebro konsthall och Sveriges arkitekter. Nord var ansvarig projektledare och producent gällande layout och tillverkning av utställningens arkitektur del. Utställningen trycktes och layoutades på plywood skivor som sedan monterades upp i utställningslokalen. Utställningen  fungerade även som vandringsutställning och visades vid Bo-Stad mässa i Örebro.   

 

Workshops Barn och Unga

Hällefors Folkhögskola, Nord Art Kids, 

Galleri nord arrangerar nord art kids som är ett forum för barnen att möta konsten i galleriet på ett lekfullt och utforskande sätt.

Nord har genom Joakim Granström under flera år varit konstnärlig lärare för design och arkitektur vid Hällefors folkhögskola. Fokuset har varit på designprocess och arkitektens olika skissverktyg, teori har blandats med lustfyllda övningar.    

 

Samarbeten

Open Art, Sveriges arkitekter, Svensk form, Örebro konstskola

Nord har initierat flera samarbeten genom åren, det har varit otroligt kul att lära känna människor genom konst och arkitektur.  Har du ett spännande projekt som du tror vi kan vara en del av, hör av dig.  

Under Open Art 2017 och 2019 var galleri nord samarbetspartner till Open Art och visade konstutställningar i det lilla galleriet på gamla gatan. 

I projektet Plats: har nord samverkat, varit projektledare och  initiativtagare tillsammans med Sveriges arkitekter, Svensk form och Örebro konsthall . 

Under fyra år var nord genom Joakim Granström ordförande i Örebro konstskolas styrelse. Nord har tidigare i samarbete med Örebro konstskola arrangerat utställningar där stipendiateleverna på konstskolan fått möjlighet att visa sin konst.